เปิดรายชื่อ 3 ผู้สมัครชิงเอ็มดี ทอท. เตรียมสัมภาษณ์ 16 ม.ค.นี้

ธุรกิจ

ทอท.ปิดรับสมัครกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พบคนใน “กีรติ – ฉฎาณิศา” ขณะที่คนนอก “วิทยา” รองผู้ว่า รฟม.โดดเข้าร่วม กำหนดสัมภาษณ์พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ 16 ม.ค.นี้

 

ธุรกิจ

 

 

รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาที่มีนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย ประธานกรรมการสรรหา ได้ออกประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่แทน นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ที่จะหมดวาระในเดือน เม.ย.2566 โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. – 23 ธ.ค.2565

เบื้องต้นพบว่ามี บุคคลที่สนใจเข้ามายื่นใบสมัครจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1.นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง ทอท.

2.นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค ทอท.

3.นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ ฝ่ายปฏิบัติการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการสรรหาฯ มีกำหนดจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและหลักฐานครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร จากใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 11 ม.ค 2566 หลังจากนั้นมีกำหนดสัมภาษณ์และนำเสนอวิสัยทัศน์ ในวันที่ 16 ม.ค. 2566 โดยการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ จะต้องได้รับคะแนนรวมเฉลี่ยจากคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และคณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.พิจารณาต่อไป

ขณะที่ เงื่อนไขการจ้างงาน มีข้อกำหนด ประกอบด้วย 1.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. จะมีวาระในการดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้าง คราวละไม่เกิน 4 ปี นับจากวันที่เริ่มดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้าง หรืออยู่ในวาระได้จนอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้างแล้ว อาจได้รับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างได้อีกแต่การต่อสัญญาจ้างจะกระทำได้อีกเพียงคราวเดียว และให้อยู่ในวาระได้ไม่เกิน 4 ปี หรือเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน